ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ειδικός Παθολόγος

Διευθυντής Θεραπευτικής Ομάδας “The Care”

Ο Δρ. Ιωάννης Χρήστου είναι Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση και εμπειρία (κλινική και ερευνητική) στην αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ), ισχαιμικών και αιμορραγικών, όσο στην οξεία φάση τόσο και στην αποκατάστασή τους, αλλά επίσης και στην διερεύνηση, αντιμετώπιση και θεραπεία όλων των παθολογικών προβλημάτων, που παρουσιάζονται καθημερινά.

Πραγματοποίησε την αρχική εκπαίδευση στο Βέλγιο, στο Erasmus University Hospital στις Βρυξέλλες, στην Μονάδα ΑΕΕ και στο Νευρολογικό του Εξωτερικό Ιατρείο για ΑΕΕ και τη μετεκπαίδευση στην Αμερική, στο University of Texas-Medical School in Houston στην οξεία αντιμετώπιση ασθενών με ΑΕΕ, με ενδοφλέβια και ενδαρτηριακή θρομβόλυση στα Επείγοντα και στη Μονάδα ΑΕΕ, στην επείγουσα ιατρική απεικόνιση με άλλες ιατρικές τεχνικές (διακρανιακό υπέρηχο) και με συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες και εκπαιδευτικά μαθήματα και διαλέξεις στην Αμερική, Βέλγιο και Ελλάδα.

Υπηρέτησε στη Πολεμική Αεροπορία ως αξιωματικός σε διάφορες επιτελικές θέσεις και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, απεφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (68η Σειρά), και υπηρέτησε στο Νοσοκομείο του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο ως Ειδικός Παθολόγος, καλύπτοντας για 2 χρόνια το Ελληνικό Εξωτερικό Ιατρείο του και εξυπηρετώντας όλο το Ελληνικό και όχι μόνον, προσωπικό και συγγενείς. Για αρκετά χρόνια υπηρέτησε, ως επιμελητής αρχικά και στη συνέχεια, ως Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στην Αθήνα, από όπου και αποστρατεύτηκε. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Παθολογίας στην Β’ Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική Κλινική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα.

Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των ασθενών με ισχαιμικό ή αιμορραγικό ΑΕΕ στην οξεία φάση και η μετέπειτα αποκατάστασή τους, αλλά και η αποκατάσταση των ασθενών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, παροξύνσεις σκλήρυνσης κατά πλάκας, εγκεφαλικές παραλύσεις, κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού με παραπληγίες – τετραπληγίες, η αντιμετώπιση της σπαστικότητας μετά από βλάβη κεντρικού κινητικού νευρώνα και η αποκατάσταση μετά από αιμορραγίες εγκεφάλου.

Οι μελέτες του αφορούν κυρίως σε ασθενείς με ΑΕΕ με έμφαση στην κατανόηση της φυσιολογίας, κλινικής εικόνας και αποκατάστασης της κυκλοφορίας του εγκεφάλου, στην υπεροξεία και οξεία φάση του ΑΕΕ, μετά από θρομβόλυση με ενδοφλέβια αλλά και ενδαρτηριακή χορήγηση του θρομβολυτικού παράγοντα, στην νευροαπεικόνιση του εγκεφάλου πριν και μετά την θρομβόλυση ή την μηχανική αφαίρεση του θρόμβου με ειδικές συσκευές (MERCI, PENUMBRA). Με την ενασχόλησή του αυτή έχει ήδη  πραγματοποιήσει ικανό αριθμό μελετών και δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, καθώς και έχει πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στην Αμερική, στο Βέλγιο και στην Ελλάδα. Συμμετείχε σε διεθνείς μελέτες που αφορούσαν σε χρήση φαρμάκων και ιατρικών συσκευών σε ασθενείς με ΑΕΕ, ως προς το κλινικό μέρος τους, ενώ παράλληλα συμμετείχε στην πρακτική εκπαίδευση νέων ιατρών στην θρομβόλυση και στο διακρανιακό υπέρηχο. Υπήρξε δε διεθνής αναγνώριση των εργασιών του, αφού έλαβε το 1ο παγκόσμιο βραβείο στην Αμερική με θέμα τη θρομβόλυση στα ΑΕΕ και το 3ο διεθνές βραβείο στο Βέλγιο με θέμα την νευροαπεικόνιση του εγκεφάλου.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο κέντρο αποκατάστασης «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ως υπεύθυνος Παθολόγος του, παρακολουθώντας και διατηρώντας τους ασθενείς του κέντρου σε καλή κατάσταση, προκειμένου να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα αποκατάστασής τους.

—————————————————————————————————————-

 

IOANNIS CHRISTOU

Consultant in Internal Medicine and Stroke

Director of “THE CARE”

 

Dr.  Ioannis Christou is consultant in Internal Medicine and Stroke with extensive experience (clinical and research) in the treatment of stroke (ischemic and hemorrhagic), in the acute phase as well as during its rehabilitation, hence with experience to investigate, treat and cure all general medical problems presented to the patients daily.

He conducted the initial training in Belgium, at Erasmus University Hospital in Brussels (Stroke Unit) and at the outpatient (neurology) clinic for stroke and he obtained further education in USA, at the University of Texas-Medical School in Houston on the acute treatment of patients with stroke with intravenous and intra-arterial thrombolysis in the emergency room and in stroke unit, in emergency medicine with other medical imaging techniques (transcranial Doppler) and he also participated in international studies, training courses and lectures in USA, Belgium and Greece.

He served with the Hellenic Air Forces as a medical officer in various executive positions in different cities of Greece, graduated from the School of War for Superior Officers (68th Series), and served at the Hospital of NATO in Belgium as a specialist in Internal Medicine for two years at the Greek Outpatient Clinic and servicing all Greeks, staff and relatives. For several years he served as Senior Staff officer at first and then as the Director of Internal Medicine Dept. at the 251 General Air Force Hospital in Athens, from where he retired . He completed his specialty in Internal Medicine at the NHS University Hospital of “EVANGELISMOS” in Athens.

The fields of his interests include the management of patients with ischemic or hemorrhagic stroke in the acute phase and subsequent restoration, the rehabilitation of patients with traumatic brain injury, acute exacerbations of multiple sclerosis, cerebral palsy, spinal cord injuries and spinal myelitis with paraplegia – quadriplegia, the treatment of spasticity following central motor neuron damage and rehabilitation after brain hemorrhage.

His studies mainly focused on patients with stroke with emphasis on understanding the physiology, clinical and restoration of blood flow in the brain in hyper acute and acute phase of stroke, after thrombolysis with intravenous and intra-arterial administration of thrombolytic agent, in neuroimaging of the brain before and after thrombolysis or mechanical removal of the thrombus with special devices (MERCI, PENUMBRA). With this involvement he has already made a sufficient number of studies and publications in international journals and he has conducted oral presentations in international conferences in USA, Belgium and Greece .He participated in international studies relating the drug use and the use of medical devices in patients with stroke, for the clinical part, while involved in the training of young doctors with hands-on practices in thrombolysis and transcranial Doppler.

There is international recognition of his work, having received the 1st World Award in America on thrombolysis in stroke and the 3rd International Award in Belgium on the neuroimaging of the brain.
Since April 2009 operates at a rehabilitation center ” FILOKTITIS ” as a consultant in internal medicine , watching , treating and participating in forming the program of physiotherapy for the patients with the rest of the rehabilitation team and maintaining all patients of the center in a good, healthy status in order to regularly attend their rehabilitation program .